Ordensreglement

1. Generelle ordensregler

1.1 Redskabsskure, fælleshus og skal være aflåst, når foreningen forlades. Porten skal være låst, når foreningen forlades.

1.2 Adfærd, der er til gene for andre medlemmer, er ikke tilladt.

1.3 Hunde skal være i snor på foreningens område. Husdyrhold i øvrigt er forbudt.

1.4 Medlemmer såvel som gæster skal rette sig efter bestyrelsens henstillinger.

1.5. Fælleshuset, depot, redskabsskure/toiletbygninger samt fælles værktøj tilhører foreningen og vedligeholdes af medlemmerne.

1.6 Fælleshuset er åbent for alle medlemmer. Større sammenkomster aftales med bestyrelsen i forvejen. Medlemmerne rengør og lukker selv efter sig.

1.7 Fælles redskaber og værktøj skal stilles tilbage snarest efter brug og rengøres. Haveredskaber rengøres med tør børste – ikke i vandkar, da det ødelægger skafterne.

1.8 Haveaffald skal komposteres på eget havelod. Fælleskompostpladser må kun bruges til haveaffald fra fællesarealer. Dette blandt andet for at undgå spredning af plantesygdomme mv.

1.9 Affald, som ikke kan komposteres, fjernes af det enkelte medlem. Der må ikke henligge affald i egne haver eller henstilles affald på foreningens område. Dette gælder også byggeaffald.

1.10 Afbrænding af haveaffald er ulovligt.

1.11 Fælles toiletbygning: Da alt vand fra toiletbygningen ledes til en samletank med begrænset kapacitet skal vandforbrug ske med omtanke. Håndvask må ikke anvendes til andre formål end vask af hænder efter toiletbesøg.

2. Fællesarbejde

Medlemmerne har ifølge kontrakt og vedtægter pligt til at medvirke i følgende arbejdsopgaver i foreningen:

2.1 Daglig tjans

2.1.1 De til foreningen hørende P-pladser, kompostpladser, arealer omkring fælleshus – skolestuer, stier og gange, redskabsskure/toiletter, vandkar samt fælles grønne områder holdes af medlemmerne i forening.

2.1.2 Bestyrelsen udarbejder en tjanseliste der opsættes på opslagstavlen på skuret ved indgangen.

2.2 Indkaldt fællesarbejde

2.2.1 Der indkaldes til forskellige varierende arbejdsopgaver, som bestyrelsen finder nødvendige.

2.2.2 Alle medlemmer er forpligtet til at deltage i indkaldt fællesarbejde mindst 8 timer årligt.

2.2.3 Der er mødepligt til indkaldt fællesarbejde.

2.2.4 Såfremt et medlem ikke kan deltage i indkaldt fællesarbejde skal bestyrelsen orienteres forinden. En eventuel aftale om andet arbejde skal aftales med bestyrelsen.

3. Medlemshuse

3.1 Medlemshusene tilhører foreningen.

3.2 Medlemmer, der har indgået lejeaftale for et medlemshus efter den 13. marts 2005, er forpligtede til at indgå vedligeholdelsesaftale.

For medlemmer, som har indgået vedligeholdelsesaftale vil materialer udvendig til vedligeholdelse blive udleveret af foreningen i det omfang, det er muligt. Foreningen indkøber brædder, tagpap, grundingsolie, hvid maling til vinduer, kit og svenskrød maling til udvendig istandsættelse, reparation og vedligeholdelse af medlemshuse.

Foreningen forbeholder sig ret til at prioritere byggeopgaverne, således at de medlemshuse, der trænger mest, bliver repareret først. Indvendig vedligeholdelse samt indretning, halvtag mv. udføres for lejers regning.

3.3 Medlemmer, der har indgået lejeaftale for et medlemshus før den 13. marts 2005, er ikke forpligtede til at indgå vedligeholdelsesaftale. Medlemmer, som ikke har indgået vedligeholdelsesaftale skal selv forestå indkøb af materialer.

3.4 Medlemmerne forestår selv vedligeholdelsesarbejdet. Husene skal holdes i forsvarlig stand med regelmæssig maling af træværk (ca. hvert 3. år) samt kitning af vinduer og tjæring af tagdækning.

3.5 Større forandringer af medlemshuse må ikke udføres uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

3.6 Bestyrelsens byggeudvalg besigtiger hvert forår medlemshusene, og skriver en henstilling til de medlemmer, hvis huse trænger til reparation eller vedligeholdelse. Disse henstillinger skal efterkommes efter aftale med bestyrelsen.

3.7 Der må ikke forefindes toiletter i lejede huse eller haver.

3.8 Staudehaver omkring medlemshuse skal holdes fri for ukrudt i rimeligt omfang. Såfremt der ikke allerede er etableret have, skal der i forbindelse med indgåelse af aftale om leje af et medlemshus anlægges en have med bl.a. stauder.

3.9 Opsætning af hegn/plankeværker kræver bestyrelsens tilladelse. Højden må maks. være 1,5 m.

3.10 Såfremt der ved indbrud i et medlemshus sker ødelæggelser af dør og karm, herunder træværk, beslag og hængsler, skal medlemmet selv afholde udgift til materiale og reparation såfremt ødelæggelserne skyldes at medlemmet har aflåst døren med hængelås eller anden form for lås.

4. Havelodder

4.1 Alle havelodder skal drives som nyttehaver med vekslende afgrøder, frugtbuske og frugttræer. Frugttræer placeret på havelodden må ikke være over 2 m og afstand til skel skal være større end træets højde.

4.2 Havelodderne skal holdes fri for ukrudt i rimeligt omfang. Der må ikke anlægges græsgange.

4.3 Ved opsigelse af et havelod og ved udmeldelse af haveforeningen skal der afleveres et haveskema til bestyrelsen senest 1. oktober. I skemaet skal det angives, hvor på havelodden, der har været dyrket afgrøder. Det gælder f.eks. kartofler, kål og jordbær.

4.4 Stier langs egen have holdes af medlemmet selv ud til midten, hvis der er en nabo. Hvis den lejede havelod eller staudehave støder op til et græsareal, kompostplads eller fællesareal, skal hele stiarealet holdes. Planterne i staude og nyttehave må ikke rage ind over stierne.

4.5 Der må ikke anvendes giftstoffer til ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

4.6 Der skal ansøges om tilladelse til at opføre drivhus/polytunnel og des lige over 1 m. højde på havelod eller i staudehave. Bestyrelsen skal godkende placering og udformning inden opførelse. Drivhus/polytunnel må max. være 2 m x 3 m og skal placeres, så de ikke er til gene for nabohaver eller brugere af fællesområder.

Det er en betingelse for at søge om opførelse af drivhus, at man har været medlem af haveforeningen i minimum 1 år. Det er en betingelse for ansøgning om opførelse af drivhus på havelod, at medlemmet har to sammenhængende havelodder, samtidig med at drivhuset kun placeres på et lod.

Foreningen forbeholder sig ret til at afslå ansøgninger under hensyntagen til det samlede antal drivhuse, æstetiske forholdd og områdets overordnede plan. Drivhuse skal fjernes, når medlemmet udtræder af haveforeningen.

4.7 Det er ikke tilladt at benytte andres haveareal som gennemgang.

4.8 Vanding

4.8.1 Vanding med slange, spreder eller siveslange må kun foregå under stadig opsyn af haveholder.

4.8.2 Hvis bestyrelsen grundet ekstreme vejrforhold anser det for nødvendigt, kan den udstede midlertidigt vandingsforbud i tidsrummet kl. 11-15. Forbuddet skal meddeles medlemmerne på e-mail og på opslagstavlen ved porten.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 2. april 2006. Ændring af pkt. 1.1, 2.1.3, 4.2, 4.3, 4.4 og 4.6 vedtaget på generalforsamlingen den 29.03.2009. Ændring af pkt. 4.1 vedtaget på generalforsamlingen den 18.04.2010. Ændring af pkt. 4.6 vedtaget på generalforsamlingen den 17.03.2013. Ændring af pkt. 1.10 foretaget uden afstemning efter Generalforsamlingen den 29/03 2015. Ændringer af pkt. 2.1, 2.2.4 og 3.6 vedtaget på generalforsamlingen 3/4 2016. Pkt. 1.11 tilføjet og pkt. 3.6, 3.8 og 4.3 ændret på generalforsamlingen 17/03 2018. Punkt 3.9, 4.8.2, samt 4.9 tilføjet på generalforsamlingen 31/03 2019. Ændring af punkt 1.1, 1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.4, 3.6, 4.9 vedtaget ved Generalforsamling 15/4/2023.